Εντολές MemoServ

Αυτές είναι όλες οι εντολές του MemoServ με επεξήγηση για το τι κάνει η κάθε εντολή:

/ms SEND [ψευδώνυμο] [κείμενο-μηνύματος] Στέλνει στο ψευδώνυμο που δίνεται, ένα μήνυμα που περιέχει το κείμενο-μηνύματος.
/ms SEND [κανάλι] [κείμενο-μηνύματος] Στέλνει στο κανάλι που δίνεται, ένα μήνυμα που περιέχει το κείμενο-μηνύματος.
/ms LIST [αριθμός] Εμφανίζει μία λίστα με το μήνυμα που έχετε ήδη.
/ms LIST [λίστα] Εμφανίζει μία λίστα με τα μηνύματα που έχετε ήδη.
/ms LIST NEW Εμφανίζει μία λίστα μόνο τα νέα (αδιάβαστα) μηνύματα.
/ms READ [αριθμός] Σας εμφανίζει το κείμενο του μηνύματος που ζητήσατε.
/ms READ [λίστα] Σας εμφανίζει το κείμενο των μηνυμάτων που ζητήσατε.
/ms READ LAST Σας εμφανίζει το κείμενο του τελευταίου μηνύματός σας.
/ms READ NEW Σας εμφανίζει το κείμενο των νέων μηνυμάτων σας.
/ms FORWARD [αριθμός] Προωθεί ένα μήνυμά σας στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (Email).
/ms FORWARD [λίστα] Προωθεί περισσότερα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (Email).
/ms FORWARD [ALL] Προωθεί όλα τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (Email).
/ms DEL [αριθμός] Διαγράφει το καθορισμένο μήνυμα.
/ms DEL [λίστα] Διαγράφει τα καθορισμένα μηνύματα.
/ms DEL ALL Διαγράφει όλα τα μηνύματα.
/ms RENUMBER Αναταξινομεί τα μηνύματά σας, αφαιρώντας τα «κενά» στη σειρά των αριθμών που προκλήθηκε απο τη διαγραφή κάποιων μηνυμάτων.
/ms SET NOTIFY ON Θα ενημερώνεστε για τα μηνύματα όταν συνδέεστε, όταν θα απενεργοποιείτε το /AWAY και όταν αυτά στέλνονται σε σας.
/ms SET NOTIFY LOGON Θα ενημερώνεστε για τα μηνύματα όταν συνδέεστε ή όταν απενεργοποιείτε το /AWAY.
/ms SET NOTIFY NEW Θα ενημερώνεστε για τα μηνύματα όταν αυτά στέλνονται σε σας.
/ms SET NOTIFY OFF Δε θα ενημερώνεστε για τα μηνύματά σας.
/ms SET LIMIT [όριο] Καθορίζει το μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που μπορεί να έχει ένας χρήστης. Καθορίζοντας αυτό το όριο στο 0, ο χρήστης δε μπορεί να δεχτεί μηνύματα.
/ms SET LIMIT DEFAULT Επαναφέρει το όριο των μηνυμάτων στην προκαθορισμένη τιμή (40).
/ms SET FORWARD ON Τα μηνύματα που αποστέλλονται στο ψευδώνυμό σας θα προωθούνται στην δηλωμένη ηλεκτρονική σας διεύθυνση (E-mail)
/ms SET FORWARD COPY Τα μηνύματα που αποστέλλονται στο ψευδώνυμό σας θα προωθούνται στην δηλωμένη ηλεκτρονική σας διεύθυνση (E-mail) αλλά επιπλέον ο MemoServ σώζει ένα αντίγραφο του μηνύματος για να το διαβάσετε όταν συνδεθείτε στο δίκτυο.
/ms SET FORWARD OFF Τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται ως συνήθως για να τα διαβάσετε όταν θα συνδεθείτε.
/ms INFO Εμφανίζει τις πληροφορίες για τον αριθμό μηνυμάτων που έχετε, πόσα από αυτά είναι αδιάβαστα και πόσα μηνύματα, συνολικά, μπορείτε να δεχτείτε.
/ms IGNORE ADD [ψευδώνυμο] Προσθέτει ένα ψευδώνυμο στη λίστα αγνόησης.
/ms IGNORE ADD [μάσκα] Προσθέτει μια μάσκα (της μορφής user@host) στη λίστα αγνόησης.
/ms IGNORE DEL [ψευδώνυμο] Διαγράφει ένα ψευδώνυμο στη λίστα αγνόησης.
/ms IGNORE DEL [μάσκα] Διαγράφει μια μάσκα (της μορφής user@host) στη λίστα αγνόησης.
/ms IGNORE LIST Εμφανίζει την τρέχουσα λίστα αγνόησης.

Advertisement

Εντολές ChanServ

Αυτές είναι όλες οι εντολές του ChanServ με επεξήγηση για το τι κάνει η κάθε εντολή:

/cs REGISTER [κανάλι] [κωδικός] [περιγραφή] Κατοχυρώνει ένα κανάλι στη βάση δεδομένων του ChanServ.
/cs IDENTIFY [κανάλι] [κωδικός] Σας αναγνωρίζει στον ChanServ σαν τον ιδρυτή του καναλιού που δίνεται.
/cs DROP [κανάλι] [κωδικός] Διαγράφει το κανάλι που δίνεται.
/cs SET [κανάλι] FOUNDER [ψευδώνυμο] Αλλάζει τον ιδρυτή ενός καναλιού.
/cs SET [κανάλι] SUCCESSOR [ψευδώνυμο] Αλλάζει το διάδοχο ενός καναλιού.
/cs SET [κανάλι] PASSWORD [κωδικός] Αλλάζει τον κωδικό που χρησιμοποιείται για να αναγνωριστεί ο ιδρυτής του καναλιού.
/cs SET [κανάλι] DESC [περιγραφή] Αλλάζει την περιγραφή του καναλιού, η οποία εμφανίζεται με τις εντολές LIST και INFO.
/cs SET [κανάλι] URL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση (URL) που δίνεται, με το κανάλι.
/cs SET [κανάλι] EMAIL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση e-mail που δίνεται, με το κανάλι.
/cs SET [κανάλι] ENTRYMSG [μήνυμα] Ορίζει ένα μήνυμα το οποίο στέλνεται με notice στους χρήστες όταν μπαίνουν στο κανάλι.
/cs SET [κανάλι] KEEPTOPIC ON Ενεργοποιεί την επιλογή διατήρησης topic για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] KEEPTOPIC OFF Απενεργοποιεί την επιλογή διατήρησης topic για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] TOPICLOCK ON Ενεργοποιεί την επιλογή κλειδώματος topic για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] TOPICLOCK OFF Απενεργοποιεί την επιλογή κλειδώματος topic για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] MLOCK [modes] Καθορίζει το κλείδωμα των modes για το κανάλι.
/cs SET [κανάλι] PRIVATE ON Ενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] PRIVATE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] RESTRICTED ON Ενεργοποιεί την επιλογή περιορισμένης πρόσβασης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] RESTRICTED OFF Απενεργοποιεί την επιλογή περιορισμένης πρόσβασης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] SECURE ON Ενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του ChanServ για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] SECURE OFF Απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του ChanServ για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] SECUREOPS ON Ενεργοποιεί την επιλογή προστατευμένης διαχείρησης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] SECUREOPS OFF Απενεργοποιεί την επιλογή προστατευμένης διαχείρησης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] LEAVEOPS ON Ενεργοποιεί την επιλογή διατήρησης διαχειριστών για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] LEAVEOPS OFF Απενεργοποιεί την επιλογή διατήρησης διαχειριστών για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] OPNOTICE ON Ενεργοποιεί την επιλογή ενημέρωσης op για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] OPNOTICE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή ενημέρωσης op για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] ENFORCE ON Ενεργοποιεί την επιλογή enforce για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] ENFORCE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή enforce για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] MEMO-RESTRICTED ON Ενεργοποιεί την επιλογή περιορισμού μηνυμάτων για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] MEMO-RESTRICTED OFF Απενεργοποιεί την επιλογή περιορισμού μηνυμάτων για ένα κανάλι.
/cs UNSET [κανάλι] SUCCESSOR Διαγράφει τον διάδοχο ενός καναλιού.
/cs UNSET [κανάλι] URL Διαγράφει τη διεύθυνση (URL) ενός καναλιού.
/cs UNSET [κανάλι] EMAIL Διαγράφει τη διεύθυνση e-mail ενός καναλιού.
/cs UNSET [κανάλι] ENTRYMSG Διαγράφει το μήνυμα το οποίο στέλνεται με notice στους χρήστες όταν μπαίνουν σε ένα κανάλι.
/cs INFO [κανάλι] Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ονομαζόμενο κατοχυρωμένο κανάλι, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή του, της ημερομηνίας κατοχύρωσης, της τελευταίας φορά που χρησιμοποιήθηκε, της περιγραφής του και το κλείδωμα των modes, αν υπάρχει.
/cs INFO [κανάλι] [ALL] Εμφανίζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ονομαζόμενο κατοχυρωμένο κανάλι, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή του, της ημερομηνίας κατοχύρωσης, της τελευταίας φορά που χρησιμοποιήθηκε, της περιγραφής του και το κλείδωμα των modes, αν υπάρχει.
/cs SHOWEXPIRE [κανάλι] Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο λήξης του καναλιού.
/cs ACCESS [κανάλι] ADD [ψευδώνυμο] [επίπεδο] Εισάγει το ψευδώνυμο που δίνεται στη λίστα πρόσβασης με το επίπεδο χρήστη που δίνεται.
/cs ACCESS [κανάλι] DEL [ψευδώνυμο] Διαγράφει το ψευδώνυμο που δίνεται από την λίστα πρόσβασης.
/cs ACCESS [κανάλι] DEL α/α Διαγράφει τον αριθμό εγγραφής (α/α) από την λίστα πρόσβασης.
/cs ACCESS [κανάλι] LIST [+αρχή] [μάσκα] Εμφανίζει τη λίστα πρόσβασης. Αν δωθεί μία μάσκα με χαρακτήρες wildcard, μόνο οι εγγραφές που ταιριάζουν με τη μάσκα θα εμφανιστούν.
/cs ACCESS [κανάλι] VIEW [+αρχή] [μάσκα] Εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες την ACCESS LIST, όπως το ποιός πρόσθεσε την πρόσβαση και πότε και πληροφορίες σχετικά με την τελευταία τροποποίηση.
/cs ACCESS [κανάλι] LISTLEVEL [+αρχή] [επίπεδο] Εμφανίζει μόνο τις εγγραφές με το επίπεδο πρόσβασης που δίνεται.
/cs ACCESS [κανάλι] COUNT Εμφανίζει τον αριθμό των εγγραφών που υπάρχουν στην λίστα πρόσβασης.
/cs ACCESS [κανάλι] CLEAR ALL Διαγράφει όλες τις εγγραφές από την λίστα πρόσβασης του καναλιού που δίνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ιδρυτή του καναλιού.
/cs LEVELS [κανάλι] SET AUTOOP [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του AUTOOP.
/cs LEVELS [κανάλι] SET AUTOVOICE [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του AUTOVOICE.
/cs LEVELS [κανάλι] SET INVITE [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του INVITE.
/cs LEVELS [κανάλι] SET AKICK [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του AKICK.
/cs LEVELS [κανάλι] SET SET [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του SET.
/cs LEVELS [κανάλι] SET CLEAR [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του CLEAR.
/cs LEVELS [κανάλι] SET UNBAN [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του UNBAN.
/cs LEVELS [κανάλι] SET ACC-LIST [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του ACC-LIST.
/cs LEVELS [κανάλι] SET ACC-CHANGE [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του ACC-CHANGE.
/cs LEVELS [κανάλι] SET MEMO [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του MEMO.
/cs LEVELS [κανάλι] SET OP-DEOP [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του OP-DEOP.
/cs LEVELS [κανάλι] SET VOICE [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του VOICE.
/cs LEVELS [κανάλι] SET KICK [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του KICK.
/cs LEVELS [κανάλι] SET TOPIC [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του TOPIC.
/cs LEVELS [κανάλι] SET STATUS [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του STATUS.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS AUTOOP Απενεργοποιεί τη λειτουργία του AUTOOP.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS AUTOVOICE Απενεργοποιεί τη λειτουργία του AUTOVOICE.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS INVITE Απενεργοποιεί τη λειτουργία του INVITE.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS AKICK Απενεργοποιεί τη λειτουργία του AKICK.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS SET Απενεργοποιεί τη λειτουργία του SET.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS CLEAR Απενεργοποιεί τη λειτουργία του CLEAR.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS UNBAN Απενεργοποιεί τη λειτουργία του UNBAN.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS ACC-LIST Απενεργοποιεί τη λειτουργία του ACC-LIST.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS ACC-CHANGE Απενεργοποιεί τη λειτουργία του ACC-CHANGE.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS MEMO Απενεργοποιεί τη λειτουργία του MEMO.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS OP-DEOP Απενεργοποιεί τη λειτουργία του OP-DEOP.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS VOICE Απενεργοποιεί τη λειτουργία του VOICE.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS KICK Απενεργοποιεί τη λειτουργία του KICK.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS TOPIC Απενεργοποιεί τη λειτουργία του TOPIC.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS STATUS Απενεργοποιεί τη λειτουργία του STATUS.
/cs LEVELS [κανάλι] LIST Δείχνει τα τρέχοντα επίπεδα για κάθε λειτουργία ή ομάδα αυτών.
/cs LEVELS [κανάλι] RESET Επανακαθορίζει τα επίπεδα στα προκαθορισμένα ενός νέου καναλιού.
/cs OP [κανάλι] [ψευδώνυμο] Δίνει op σε ένα επιλεγμένο ψευδώνυμο στο κανάλι.
/cs DEOP [κανάλι] [ψευδώνυμο] Αφαιρεί το op από ένα επιλεγμένο ψευδώνυμο στο κανάλι.
/cs VOICE [κανάλι] [ψευδώνυμο] Δίνει voice σε ένα επιλεγμένο ψευδώνυμο στο κανάλι.
/cs DEVOICE [κανάλι] [ψευδώνυμο] Αφαιρεί το voice από ένα επιλεγμένο ψευδώνυμο στο κανάλι.
/cs INVITE [κανάλι] Λέει στον ChanServ να σας καλέσει στο κανάλι που δίνεται.
/cs UNBAN [κανάλι] Λέει στον ChanServ να αφαιρέσει όλα τα bans που εμποδίζουν την είσοδό σας στο κανάλι που δίνεται.
/cs KICK [κανάλι] [ψευδώνυμο] [λόγος] Λέει στον ChanServ να απομακρύνει το ψευδώνυμο που δίνεται από το συγκεκριμένο κανάλι.
/cs TOPIC [κανάλι] [κείμενο] Λέει στον ChanServ να ορίσει το θέμα (topic) του καναλιού σε αυτό που δίνεται.
/cs CLEAR [κανάλι] MODES Αφαιρεί όλα τα modes του καναλιού, εκτός από εκείνα που υπάρχουν στο κλείδωμα παραμέτρων.
/cs CLEAR [κανάλι] BANS Αφαιρεί όλα τα bans του καναλιού.
/cs CLEAR [κανάλι] EXCEPTIONS Αφαιρεί όλες τις εξαιρέσεις του καναλιού.
/cs CLEAR [κανάλι] INVITES Αφαιρεί όλες τις invite μάσκες του καναλιού.
/cs CLEAR [κανάλι] OPS Αφαιρεί την κατάσταση διαχειριστή καναλιού (mode +o ή αλλιώς op) από όλους τους διαχειριστές του καναλιού.
/cs CLEAR [κανάλι] VOICES Αφαιρεί το voice (mode +v) από όλους όσους το έχουν.
/cs CLEAR [κανάλι] USERS Απομακρύνει όλους τους χρήστες του καναλιού.
/cs STATUS [κανάλι] [ψευδώνυμο] Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο πρόσβασης του ψευδωνύμου που δίνεται για το επιθυμητό κανάλι.
/cs AKICK [κανάλι] ADD [μάσκα] [αιτιολογία] Προσθέτει το ψευδώνυμο ή τη μάσκα που δίνεται στη λίστα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] DEL [μάσκα] Διαγράφει το ψευδώνυμο ή τη μάσκα που δίνεται, από τη λίστα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] DEL [α/α] Διαγράφει τον αριθμό εγγραφής που δίνεται, από τη λίστα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] LIST [+αρχή] [μάσκα] Εμφανίζει τη λίστα αυτόματης απόρριψης, ή επιλεκτικά μόνο εκείνες τις εγγραφές της λίστας που ταιριάζουν στη μάσκα που δίνεται.
/cs AKICK [κανάλι] VIEW [+αρχή] [μάσκα] Εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες από τη λίστα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] COUNT Εμφανίζει των αριθμό των εγγραφών που υπάρχουν στην λίστα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] ENFORCE Προκαλεί στον ChanServ την επιβολή της αυτόματης λίστας απόρριψης, απομακρύνοντας τους χρήστες που ταιριάζουν σε κάποια μάσκα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] CLEAR ALL Διαγράφει όλες τις εγγραφές από την λίστα αυτόματης απόρριψης του καναλιού που δίνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ιδρυτή του καναλιού.

Εντολές NickServ

Αυτές είναι όλες οι εντολές του NickServ με επεξήγηση για το τι κάνει η κάθε εντολή:

/ns REGISTER [κωδικός] [email] Κατοχυρώνει το ψευδώνυμό σας στη βάση δεδομένων του NickServ.
/ns IDENTIFY [κωδικός] Λέει στον NickServ ότι είστε πραγματικά ο κάτοχος αυτού του ψευδωνύμου.
/ns DROP [κωδικός] Διαγράφει το ψευδώνυμό σας από τη βάση δεδομένων του NickServ.
/ns SHOWEXPIRE [ψευδώνυμο] Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο που απομένει μέχρι να λήξει ένα ψευδώνυμο.
/ns AUTH [κωδικός] Επικυρώνει την κατοχύρωση ή την αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ενός ψευδωνύμου.
/ns SENDAUTH Σας στέλνει ένα αντίγραφο του κωδικού επικύρωσης του ψευδωνύμου σας ύστερα από την κατοχύρωση του ή αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής.
/ns REAUTH Ορίζει έναν κωδικό επικύρωσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ταυτοποιήσετε το ψευδώνυμό σας.
/ns RESTOREMAIL [password] Επαναφέρει την τελευταία επικυρωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση για το ψευδώνυμό σας.
/ns ACCESS ADD [μάσκα] Προσθέτει μια μάσκα στη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.
/ns ACCESS DEL [μάσκα] Διαγράφει μια μάσκα στη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.
/ns ACCESS LIST Εμφανίζει τη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.
/ns SET PASSWORD [νέος-κωδικός] Αλλάζει τον κωδικό που χρησιμοποιήθηκε για να αναγνωριστείτε ως κάτοχος του ψευδωνύμου.
/ns SET LANGUAGE 1 Αλλάζει τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες όταν στέλνουν μηνύματα σε σας στα Αγγλικά.
/ns SET LANGUAGE 2 Αλλάζει τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες όταν στέλνουν μηνύματα σε σας στα Ελληνικά.
/ns SET URL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση URL που θα δώσετε, με το ψευδώνυμό σας.
/ns SET EMAIL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση e-mail που θα δώσετε, με το ψευδώνυμό σας.
/ns SET INFO [κείμενο] Ορίζει το κείμενο που θα εμφανίζεται στην εντολή INFO.
/ns SET KILL ON Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET KILL QUICK Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας σε 20 δευτερόλεπτα.
/ns SET KILL IMMED Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας κατευθείαν.
/ns SET KILL OFF Απενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET SECURE ON Ενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του NickServ για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET SECURE OFF Απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του NickServ για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET PRIVATE ON Ενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης του NickServ για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET PRIVATE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης του NickServ για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET NOOP ON Ενεργοποιεί την επιλογή χωρίς-op του NickServ.
/ns SET NOOP OFF Απενεργοποιεί την επιλογή χωρίς-op του NickServ.
/ns SET HIDE EMAIL ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη της διεύθυνσης e-mail σας.
/ns SET HIDE EMAIL OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη της διεύθυνσης e-mail σας.
/ns SET HIDE USERMASK ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη της τελευταίας διεύθυνσης με την οποία συνδεθήκατε.
/ns SET HIDE USERMASK OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη της τελευταίας διεύθυνσης με την οποία συνδεθήκατε.
/ns SET HIDE QUIT ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη του τελευταίου μηνύματος αποσύνδεσης.
/ns SET HIDE QUIT OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη του τελευταίου μηνύματος αποσύνδεσης.
/ns SET TIMEZONE [UTC-διαφορά] Ορίζει την διαφορά ώρας που θα χρησιμοποιείτε μεταξύ της τοπικής ώρας και της UTC (Universal Coordinated Time, γνωστή και ως GMT, Greenwich Mean Time) από έναν ολόκληρο αριθμό από ώρες ή ένα αλφαρηθμητικό της μορφής hh:mm.
/ns SET TIMEZONE [όνομα ζώνης] Ορίζει την διαφορά ώρας (ζώνη) που θα χρησιμοποιείτε, όπως GMT ή EDT.
/ns SET TIMEZONE DEFAULT Ορίζει την διαφορά ώρας (ζώνη) που θα χρησιμοποιείτε να είναι ίδια με αυτή των υπηρεσιών.
/ns UNSET URL Σας επιτρέπει να διαγράψετε το URL που έχει συσχετιστεί με το ψευδώνυμό σας.
/ns UNSET INFO Σας επιτρέπει να διαγράψετε το πληροφοριακό κείμενο που έχει συσχετιστεί με το ψευδώνυμό σας.
/ns RECOVER [ψευδώνυμο] [κωδικός] Σας επιτρέπει να πάρετε πίσω το ψευδώνυμό σας αν κάποιος άλλος το χρησιμοποιεί.
/ns RELEASE [ψευδώνυμο] [κωδικός] Απελευθερώνει κάθε κατακράτηση του ψευδωνύμου σας από τον NickServ εξ’ αιτίας αυτόματης αποσύνδεσης ή της χρήσης της εντολής RECOVER.
/ns GHOST [ψευδώνυμο] [κωδικός] Διακόπτει μια εικονική σύνδεση με το ψευδώνυμό σας.
/ns INFO [ψευδώνυμο] Εμφανίζει πληροφορίες για το ψευδώνυμο που θα δώσετε, όπως τον κάτοχο του ψευδωνύμου, την τελευταία διεύθυνση και ώρα σύνδεσης και τις επιλογές του ψευδωνύμου.
/ns INFO [ψευδώνυμο] [ALL] Εμφανίζει όλες πληροφορίες για το ψευδώνυμο που θα δώσετε, όπως τον κάτοχο του ψευδωνύμου, την τελευταία διεύθυνση και ώρα σύνδεσης και τις επιλογές του ψευδωνύμου, άσχετα αν αυτές αποκρύπτονται ή όχι.
/ns LISTCHANS Εμφανίζει την λίστα με τα ψευδώνυμα και τον συνολικό αριθμό καναλιών που έχετε κατοχυρώσει με το ψευδώνυμό σας.
/ns STATUS [ψευδώνυμο(α)] [ψευδώνυμο(β)]… Σας ενημερώνει για το αν ο χρήστης που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο που δώσατε, έχει αναγνωριστεί σαν κάτοχός του.

Νέες προσθήκες στους IRC Servers και στα Services

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά μερικές από τις αλλαγές που έγιναν με την πρόσφατη αναβάθμιση. Μπορείτε να αφήσετε σχόλια και για άλλες που ανακαλύψατε μόνοι σας (με την εντολή HELP στα Services μπορείτε να δείτε όλες τις εντολές τους λεπτομερώς):

Στους IRC Servers:

 • Νέο user mode +S (Σύνδεση SSL): Σχεδόν όλοι οι servers πλέον παρέχουν την δυνατότητα δημιουργίας ασφαλούς/κρυπτογραφημένης σύνδεσης εφόσον υποστηρίζεται και από τον IRC client.
  Διαβάστε εδώ οδηγίες για σύνδεση SSL με τους δημοφιλέστερους IRC Clients.
 • Νέο channel mode +S (Σύνδεση SSL): Επιπλέον έχει προστεθεί το mode +S για τα κανάλια το οποίο όταν είναι ενεργοποιημένο σε ένα κανάλι, επιτρέπει την είσοδο μόνο σε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με SSL. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εντολή mlock του ChanServ.
 • Νέο user mode +u (URL protect): Το συγκεκριμένο mode αποτρέπει την λήψη URL διευθύνσεων από ψευδώνυμα τα οποία δεν είναι κατοχυρωμένα (unregistered). Όλα τα υπόλοιπα μηνύματα εμφανίζονται κανονικά (προστασία από spambots).
 • Νέο user mode +C (Spambot protect): Βάζοντας αυτό το mode δεν μπορείτε να δεχτείτε μηνύματα από χρήστες που δεν είναι σε κάποιο κοινό κανάλι με εσάς (προστασία από spambots).
 • Διορθωμένο user mode +t (Greeklish translation): Μεταφράζει τα μηνύματα που λαμβάνονται από άλλους χρήστες είτε σαν private messages ή μέσα στα κανάλια από iso-8859-7 (greek) encoding σε greeklish. Για παράδειγμα το κείμενο: «κανάλι» εμφανίζεται ως «kanali».
 • Νέο channel mode +e (ban exception): Αυτό το mode επιτρέπει την προσθήκη μιας μάσκας (της μορφής user@host) σε ένα κανάλι έτσι ώστε ακόμα και αν υπάρχει κάποιο ban στο κανάλι για την συγκεκριμένη μάσκα ή για κάποια γενικότερη μάσκα, να μπορεί να εισέλθει ο χρήστης στο κανάλι. Λαμβάνει μία παράμετρο, για παράδειγμα: /mode #channel +e *@a.host.gr
 • Νέο channel mode +j (join throttle): Το mode αυτό λαμβάνει δύο παραμέτρους (+j N:S) επιτρέποντας την είσοδο N χρηστών στο κανάλι μέσα σε S δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που προσπαθήσουν να εισέλθουν στο κανάλι για παράδειγμα N+1 χρήστες μέσα σε S δευτερόλεπτα, ο τελευταίος χρήστης θα πρέπει να ξανακάνει JOIN μετά από λίγο. Μπορεί να απενεργοποιηθεί δίνοντας σαν παραμέτρους τις τιμές 0:0. Παράδειγμα: /mode #channel +j 4:6
 • Νέο channel mode +I (Invite exception): Λαμβάνει μια μάσκα της μορφής user@host σαν παράμετρο και επιτρέπει την είσοδο σε χρήστες που «ταιριάζουν» με αυτή τη μάσκα σε κανάλια που έχουν ενεργοποιημένο το +i mode (invite only), χωρίς να χρειάζονται invite.

Στα Services:

 • Για την κατοχύρωση ενός ψευδωνύμου (register) είναι υποχρεωτική η χρήση μιας έγκυρης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email). Διαβάστε εδώ αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του email.
 • Ο μέγιστος αριθμός offline μηνυμάτων (memos) που μπορείτε να δεχτείτε έχει αυξηθεί από 20 σε 40. Για να ενεργοποιήσετε το νέο όριο δώστε την εντολή: /MemoServ SET LIMIT 40
 • Εάν έχετε ορίσει μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να ορίσετε το MemoServ έτσι ώστε να προωθεί τα memos που λαμβάνετε στο email σας (/MemoServ help set forward).
 • Με την εντολή /NickServ SHOWEXPIRE <nickname> μπορείτε να δείτε πότε θα λήξει ένα ψευδώνυμο ή το δικό σας ψευδώνυμο σε περίπτωση που δεν δοθεί κάποια παράμετρος. Αντίστοιχα υπάρχει και η εντολή /ChanServ SHOWEXPIRE <channel> για τα κανάλια.
 • Έχει προστεθεί η εντολή /NickServ SET INFO <text> η οποία σας επιτρέπει να ορίσετε ένα κείμενο που θα εμφανίζεται όταν κάποιος κάνει /NickServ INFO στο ψευδώνυμό σας.
 • Με την εντολή /NickServ SET NOOP ON αποτρέπεται κάποιον από το να προσθέσει το ψευδώνυμό σας στην λίστα πρόσβασης ενός καναλιού.
 • Έχει προστεθεί η εντολή /ChanServ ACCESS #channel VIEW στην οποία εμφανίζεται ένα ιστορικό για το πότε και από ποιόν έγινε η προσθήκη μίας access στο κανάλι, καθώς και πότε και από ποιόν έγινε η τελευταία τροποποίηση μίας access (και το προηγούμενο επίπεδο πρόσβασης που είχε ο χρήστης πριν την τροποποίηση).
 • Με την εντολή /ChanServ ACCESS #channel LISTLEVEL <level> εμφανίζεται η access list του καναλιού μόνο με τα ψευδώνυμα που έχουν επίπεδο πρόσβασης level στο κανάλι.
 • Η εντολή /ChanServ AKICK #channel VIEW εμφανίζει την AKICK list και επιπλέον την ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά κάθε AKICK.
 • Οι εντολές /ChanServ ACCESS #channel CLEAR ALL και /ChanServ AKICK #channel CLEAR ALL διαγράφουν όλες τις accesses και όλα τα akicks αντίστοιχα από ένα κανάλι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον founder του καναλιού.

Have Fun

Ερχονται αναβαθμίσεις

Ακόμα κι αν το official development των IRCServices σταμάτησε, ακόμα κι αν τα μηχανήματα μας εγκαταλείπουν σιγά σιγά, εμείς συνεχίζουμε!

Η gnet μας δώρισε ένα καινούριο μηχάνημα και ο DiAvOl φρόντισε να περάσει όλες τις αλλαγές που είχαμε κάνει σε παλιότερες εκδόσεις του ircd και των services σε νέες εκδόσεις.

Σε λίγες μέρες θα αναβαθμίσουμε όλους τους IRC Servers και τα Services :-)

IRC Services end-of-life announcement

With more than 12 years of Services on GRNet, we would surely like to THANK Andrew Church, Ian R. Justman, Andrew Kempe and everybody else involved in the development and support of Services throughout these years!

Andrew Church, author of IRC Services, has sent the final end-of-life announcement:


To: ircservices@ircservices.za.net
Date: Fri, 01 Jan 2010 12:00:00 JST
Subject: [IRCServices] IRC Services end-of-life announcement

To all,

Happy New Year! I hope you are enjoying whatever holiday season you may
be celebrating.

As previously announced, the maintenance period for Services 5.1 has
ended, and I will be taking down the Services website and mailing lists
shortly following this announcement. I will continue to accept reports
of bugs which significantly affect security or stability and release
updates to version 5.1 as necessary (there will be no further updates to
version 5.0 in any case, even for security-related issues); please send
such bug reports to me directly, at achurch@achurch.org. The source code
for Services will remain available at the current URL:
  http://www.ircservices.za.net/download/
through April 5, 2011, and release notifications will be posted on the
project's Freshmeat page:
  http://freshmeat.net/projects/ircservices/

Thank you all once again for your support over the years.

Best wishes,

 --Andrew Church
  achurch@achurch.org
  http://achurch.org/

Τέλος εποχής για την ariadni

Μετά από 10+ χρόνια, ένας δίσκος στο μηχάνημα που έτρεχε τα services, την ariadni, χτύπησε το Σάββατο το απόγευμα..

Οπως είχε γίνει και με τη nana, προτίμησα αντί να τον αντικαταστήσω να μεταφέρω το τελευταίο καλό backup των services σ’ένα άλλο σύστημα και η «ariadni» να αναπαυθεί..

Ο δίσκος και το υπόλοιπο hardware θα καταστραφούν/τεμαχιστούν.

Θα δώσουμε τα κομματάκια σε grnet users σαν αναμνηστηκά :-)