Εντολές ChanServ

Αυτές είναι όλες οι εντολές του ChanServ με επεξήγηση για το τι κάνει η κάθε εντολή:

/cs REGISTER [κανάλι] [κωδικός] [περιγραφή] Κατοχυρώνει ένα κανάλι στη βάση δεδομένων του ChanServ.
/cs IDENTIFY [κανάλι] [κωδικός] Σας αναγνωρίζει στον ChanServ σαν τον ιδρυτή του καναλιού που δίνεται.
/cs DROP [κανάλι] [κωδικός] Διαγράφει το κανάλι που δίνεται.
/cs SET [κανάλι] FOUNDER [ψευδώνυμο] Αλλάζει τον ιδρυτή ενός καναλιού.
/cs SET [κανάλι] SUCCESSOR [ψευδώνυμο] Αλλάζει το διάδοχο ενός καναλιού.
/cs SET [κανάλι] PASSWORD [κωδικός] Αλλάζει τον κωδικό που χρησιμοποιείται για να αναγνωριστεί ο ιδρυτής του καναλιού.
/cs SET [κανάλι] DESC [περιγραφή] Αλλάζει την περιγραφή του καναλιού, η οποία εμφανίζεται με τις εντολές LIST και INFO.
/cs SET [κανάλι] URL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση (URL) που δίνεται, με το κανάλι.
/cs SET [κανάλι] EMAIL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση e-mail που δίνεται, με το κανάλι.
/cs SET [κανάλι] ENTRYMSG [μήνυμα] Ορίζει ένα μήνυμα το οποίο στέλνεται με notice στους χρήστες όταν μπαίνουν στο κανάλι.
/cs SET [κανάλι] KEEPTOPIC ON Ενεργοποιεί την επιλογή διατήρησης topic για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] KEEPTOPIC OFF Απενεργοποιεί την επιλογή διατήρησης topic για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] TOPICLOCK ON Ενεργοποιεί την επιλογή κλειδώματος topic για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] TOPICLOCK OFF Απενεργοποιεί την επιλογή κλειδώματος topic για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] MLOCK [modes] Καθορίζει το κλείδωμα των modes για το κανάλι.
/cs SET [κανάλι] PRIVATE ON Ενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] PRIVATE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] RESTRICTED ON Ενεργοποιεί την επιλογή περιορισμένης πρόσβασης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] RESTRICTED OFF Απενεργοποιεί την επιλογή περιορισμένης πρόσβασης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] SECURE ON Ενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του ChanServ για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] SECURE OFF Απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του ChanServ για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] SECUREOPS ON Ενεργοποιεί την επιλογή προστατευμένης διαχείρησης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] SECUREOPS OFF Απενεργοποιεί την επιλογή προστατευμένης διαχείρησης για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] LEAVEOPS ON Ενεργοποιεί την επιλογή διατήρησης διαχειριστών για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] LEAVEOPS OFF Απενεργοποιεί την επιλογή διατήρησης διαχειριστών για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] OPNOTICE ON Ενεργοποιεί την επιλογή ενημέρωσης op για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] OPNOTICE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή ενημέρωσης op για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] ENFORCE ON Ενεργοποιεί την επιλογή enforce για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] ENFORCE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή enforce για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] MEMO-RESTRICTED ON Ενεργοποιεί την επιλογή περιορισμού μηνυμάτων για ένα κανάλι.
/cs SET [κανάλι] MEMO-RESTRICTED OFF Απενεργοποιεί την επιλογή περιορισμού μηνυμάτων για ένα κανάλι.
/cs UNSET [κανάλι] SUCCESSOR Διαγράφει τον διάδοχο ενός καναλιού.
/cs UNSET [κανάλι] URL Διαγράφει τη διεύθυνση (URL) ενός καναλιού.
/cs UNSET [κανάλι] EMAIL Διαγράφει τη διεύθυνση e-mail ενός καναλιού.
/cs UNSET [κανάλι] ENTRYMSG Διαγράφει το μήνυμα το οποίο στέλνεται με notice στους χρήστες όταν μπαίνουν σε ένα κανάλι.
/cs INFO [κανάλι] Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ονομαζόμενο κατοχυρωμένο κανάλι, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή του, της ημερομηνίας κατοχύρωσης, της τελευταίας φορά που χρησιμοποιήθηκε, της περιγραφής του και το κλείδωμα των modes, αν υπάρχει.
/cs INFO [κανάλι] [ALL] Εμφανίζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ονομαζόμενο κατοχυρωμένο κανάλι, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή του, της ημερομηνίας κατοχύρωσης, της τελευταίας φορά που χρησιμοποιήθηκε, της περιγραφής του και το κλείδωμα των modes, αν υπάρχει.
/cs SHOWEXPIRE [κανάλι] Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο λήξης του καναλιού.
/cs ACCESS [κανάλι] ADD [ψευδώνυμο] [επίπεδο] Εισάγει το ψευδώνυμο που δίνεται στη λίστα πρόσβασης με το επίπεδο χρήστη που δίνεται.
/cs ACCESS [κανάλι] DEL [ψευδώνυμο] Διαγράφει το ψευδώνυμο που δίνεται από την λίστα πρόσβασης.
/cs ACCESS [κανάλι] DEL α/α Διαγράφει τον αριθμό εγγραφής (α/α) από την λίστα πρόσβασης.
/cs ACCESS [κανάλι] LIST [+αρχή] [μάσκα] Εμφανίζει τη λίστα πρόσβασης. Αν δωθεί μία μάσκα με χαρακτήρες wildcard, μόνο οι εγγραφές που ταιριάζουν με τη μάσκα θα εμφανιστούν.
/cs ACCESS [κανάλι] VIEW [+αρχή] [μάσκα] Εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες την ACCESS LIST, όπως το ποιός πρόσθεσε την πρόσβαση και πότε και πληροφορίες σχετικά με την τελευταία τροποποίηση.
/cs ACCESS [κανάλι] LISTLEVEL [+αρχή] [επίπεδο] Εμφανίζει μόνο τις εγγραφές με το επίπεδο πρόσβασης που δίνεται.
/cs ACCESS [κανάλι] COUNT Εμφανίζει τον αριθμό των εγγραφών που υπάρχουν στην λίστα πρόσβασης.
/cs ACCESS [κανάλι] CLEAR ALL Διαγράφει όλες τις εγγραφές από την λίστα πρόσβασης του καναλιού που δίνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ιδρυτή του καναλιού.
/cs LEVELS [κανάλι] SET AUTOOP [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του AUTOOP.
/cs LEVELS [κανάλι] SET AUTOVOICE [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του AUTOVOICE.
/cs LEVELS [κανάλι] SET INVITE [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του INVITE.
/cs LEVELS [κανάλι] SET AKICK [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του AKICK.
/cs LEVELS [κανάλι] SET SET [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του SET.
/cs LEVELS [κανάλι] SET CLEAR [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του CLEAR.
/cs LEVELS [κανάλι] SET UNBAN [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του UNBAN.
/cs LEVELS [κανάλι] SET ACC-LIST [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του ACC-LIST.
/cs LEVELS [κανάλι] SET ACC-CHANGE [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του ACC-CHANGE.
/cs LEVELS [κανάλι] SET MEMO [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του MEMO.
/cs LEVELS [κανάλι] SET OP-DEOP [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του OP-DEOP.
/cs LEVELS [κανάλι] SET VOICE [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του VOICE.
/cs LEVELS [κανάλι] SET KICK [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του KICK.
/cs LEVELS [κανάλι] SET TOPIC [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του TOPIC.
/cs LEVELS [κανάλι] SET STATUS [επίπεδο] Αλλάζει το επίπεδο πρόσβασης για τη λειτουργία του STATUS.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS AUTOOP Απενεργοποιεί τη λειτουργία του AUTOOP.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS AUTOVOICE Απενεργοποιεί τη λειτουργία του AUTOVOICE.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS INVITE Απενεργοποιεί τη λειτουργία του INVITE.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS AKICK Απενεργοποιεί τη λειτουργία του AKICK.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS SET Απενεργοποιεί τη λειτουργία του SET.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS CLEAR Απενεργοποιεί τη λειτουργία του CLEAR.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS UNBAN Απενεργοποιεί τη λειτουργία του UNBAN.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS ACC-LIST Απενεργοποιεί τη λειτουργία του ACC-LIST.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS ACC-CHANGE Απενεργοποιεί τη λειτουργία του ACC-CHANGE.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS MEMO Απενεργοποιεί τη λειτουργία του MEMO.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS OP-DEOP Απενεργοποιεί τη λειτουργία του OP-DEOP.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS VOICE Απενεργοποιεί τη λειτουργία του VOICE.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS KICK Απενεργοποιεί τη λειτουργία του KICK.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS TOPIC Απενεργοποιεί τη λειτουργία του TOPIC.
/cs LEVELS [κανάλι] DIS STATUS Απενεργοποιεί τη λειτουργία του STATUS.
/cs LEVELS [κανάλι] LIST Δείχνει τα τρέχοντα επίπεδα για κάθε λειτουργία ή ομάδα αυτών.
/cs LEVELS [κανάλι] RESET Επανακαθορίζει τα επίπεδα στα προκαθορισμένα ενός νέου καναλιού.
/cs OP [κανάλι] [ψευδώνυμο] Δίνει op σε ένα επιλεγμένο ψευδώνυμο στο κανάλι.
/cs DEOP [κανάλι] [ψευδώνυμο] Αφαιρεί το op από ένα επιλεγμένο ψευδώνυμο στο κανάλι.
/cs VOICE [κανάλι] [ψευδώνυμο] Δίνει voice σε ένα επιλεγμένο ψευδώνυμο στο κανάλι.
/cs DEVOICE [κανάλι] [ψευδώνυμο] Αφαιρεί το voice από ένα επιλεγμένο ψευδώνυμο στο κανάλι.
/cs INVITE [κανάλι] Λέει στον ChanServ να σας καλέσει στο κανάλι που δίνεται.
/cs UNBAN [κανάλι] Λέει στον ChanServ να αφαιρέσει όλα τα bans που εμποδίζουν την είσοδό σας στο κανάλι που δίνεται.
/cs KICK [κανάλι] [ψευδώνυμο] [λόγος] Λέει στον ChanServ να απομακρύνει το ψευδώνυμο που δίνεται από το συγκεκριμένο κανάλι.
/cs TOPIC [κανάλι] [κείμενο] Λέει στον ChanServ να ορίσει το θέμα (topic) του καναλιού σε αυτό που δίνεται.
/cs CLEAR [κανάλι] MODES Αφαιρεί όλα τα modes του καναλιού, εκτός από εκείνα που υπάρχουν στο κλείδωμα παραμέτρων.
/cs CLEAR [κανάλι] BANS Αφαιρεί όλα τα bans του καναλιού.
/cs CLEAR [κανάλι] EXCEPTIONS Αφαιρεί όλες τις εξαιρέσεις του καναλιού.
/cs CLEAR [κανάλι] INVITES Αφαιρεί όλες τις invite μάσκες του καναλιού.
/cs CLEAR [κανάλι] OPS Αφαιρεί την κατάσταση διαχειριστή καναλιού (mode +o ή αλλιώς op) από όλους τους διαχειριστές του καναλιού.
/cs CLEAR [κανάλι] VOICES Αφαιρεί το voice (mode +v) από όλους όσους το έχουν.
/cs CLEAR [κανάλι] USERS Απομακρύνει όλους τους χρήστες του καναλιού.
/cs STATUS [κανάλι] [ψευδώνυμο] Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο πρόσβασης του ψευδωνύμου που δίνεται για το επιθυμητό κανάλι.
/cs AKICK [κανάλι] ADD [μάσκα] [αιτιολογία] Προσθέτει το ψευδώνυμο ή τη μάσκα που δίνεται στη λίστα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] DEL [μάσκα] Διαγράφει το ψευδώνυμο ή τη μάσκα που δίνεται, από τη λίστα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] DEL [α/α] Διαγράφει τον αριθμό εγγραφής που δίνεται, από τη λίστα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] LIST [+αρχή] [μάσκα] Εμφανίζει τη λίστα αυτόματης απόρριψης, ή επιλεκτικά μόνο εκείνες τις εγγραφές της λίστας που ταιριάζουν στη μάσκα που δίνεται.
/cs AKICK [κανάλι] VIEW [+αρχή] [μάσκα] Εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες από τη λίστα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] COUNT Εμφανίζει των αριθμό των εγγραφών που υπάρχουν στην λίστα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] ENFORCE Προκαλεί στον ChanServ την επιβολή της αυτόματης λίστας απόρριψης, απομακρύνοντας τους χρήστες που ταιριάζουν σε κάποια μάσκα αυτόματης απόρριψης.
/cs AKICK [κανάλι] CLEAR ALL Διαγράφει όλες τις εγγραφές από την λίστα αυτόματης απόρριψης του καναλιού που δίνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ιδρυτή του καναλιού.

Advertisement